પરિપત્ર-૨૧૭૧: શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે કેમ્પસ એમ્બેસેડરની નિમણુક કરવા બાબત (એન.એસ.એસ.)

પરિપત્ર-૨૧૭૧