પરિપત્ર-૨૧૭૫: માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૦ના રોજ સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશન વિષય પર રાખેલ ઓનલાઈન મીટીંગ બાબત.

પરિપત્ર-૨૧૭૫