પરિપત્ર-૨૨૦ : શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ બી.કૉમ. સેમેસ્ટર-૧ માં પ્રવેશ અંગેની સુચના

પરિપત્ર-૨૨૦