પરિપત્ર-૨૨૬ : એમ.કૉમ., એમ.એસ.ડબલ્યુ., એમ.એસસી., બી.એસસી. એલએલ.બી. અને બી.સી.એ. અભ્યાસક્રમની સેમેસ્ટર-૧ ની પરીક્ષાઓના પરિણામ બાબત.

પરિપત્ર-૨૨૬