પરિપત્ર-૨૩૩ : બેચલર ઓફ ફિઝીયોથેરાપી અભ્યાસક્રમના સેમેસ્ટર-૧ ના પરીક્ષા આવેદન પત્ર બાબત.

પરિપત્ર-૨૩૩