પરિપત્ર-૨૪૦ : શ્રી ગોવિંદ ગુરૂ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન બી.એડ્. કોલેજોમાં કાર્યરત અધ્યાપકોની માહિતી બાબત.

પરિપત્ર-૨૪૦