પરિપત્ર-૨૪૨ : યુનિવર્સિટી કક્ષાની સેમેસ્ટર-૩ ની પરીક્ષાઓની સંભવિત તારીખ બાબત.

પરિપત્ર-૨૪૨