પરિપત્ર-૨૪૯ : બી.એડ્. અભ્યાસક્રમના પ્રવેશ ફોર્મ વહેંચણીની અને ભરવાની સમય મર્યાદા લંબાવવા બાબત.

પરિપત્ર-૨૪૯