પરિપત્ર-૨૫૮ : પેરામેડીકલ વિદ્યાશાખાની પ્રાયોગિક પરીક્ષાના મહેનતાણા બાબત.

પરિપત્ર-૨૫૮