પરિપત્ર-૨૬૭ : યુનિવર્સિટી માન્ય એમ.કૉમ. સેલ્ફ ફાયનાન્સ પી.જી. કેન્દ્રની ફી નિર્ધારિત કરવા બાબત.

પરિપત્ર-૨૬૭