પરિપત્ર-૩૧૧ : બી.એડ્. પ્રથમ કોલેજ એલોટમેન્ટના ગણિત વિષયના પ્રવેશ રદ્દ કરવા બાબત.

પરિપત્ર-૩૧૧