પરિપત્ર-૩૧૨ : બી.એચ.એમ.એસ., પી.બી. બી.એસસી. નર્સિંગ, બી.એસસી. નર્સિંગ અને બી.ઓપ્ટોમેટ્રી અભ્યાસક્રમના પરીક્ષા આવેદનપત્ર બાબત.

પરિપત્ર-૩૧૨