પરિપત્ર-૩૧૪: બી.એડ્. અભ્યાસક્રમમાં સેમેસ્ટર-૧માં ખાલી બેઠકો પર પ્રવેશ પ્રક્રિયા બાબત.

પરિપત્ર-૩૧૪