પરિપત્ર-૩૨૫: બી.એડ.અભ્યાસક્રમ ૨૦૧૭-૧૯ માં પ્રવેશ મેળવેલ વિધાર્થીઓની યાદી મોકલાવવા બાબત.

પરિપત્ર 325