પરિપત્ર-૩૨૯: માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના યુવાનોને સંબોધનના કાર્યક્રમના પ્રસારણ વ્યવસ્થા બાબત.

પરિપત્ર-૩૨૯