પરિપત્ર-૩૪૮ : શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમના વિદ્યાર્થીઓના રજીસ્ટ્રેશન બાબત.

પરિપત્ર-૩૪૮