પરિપત્ર-૩૫૪ : પરીક્ષા આવેદનપત્ર, હોલ ટીકીટ અને માર્કશીટ ડાઉનલોડ તથા પ્રિન્ટઆઉટ કરવાના તેમજ પરીક્ષા સંચાલન ખર્ચ બાબત.

પરિપત્ર-૩૫૪