પરિપત્ર-૩૬૫ : સેમેસ્ટર-૩ માં સીધો પ્રવેશ મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓના એનરોલમેન્ટ/રજીસ્ટ્રેશન બાબત.

પરિપત્ર-૩૬૫