પરિપત્ર-૩૬૬ : સેમેસ્ટર-૧ અને સેમેસ્ટર-૩ ના પરીક્ષા આવેદનપત્ર જમા કરાવવાની તારીખ વધારવા બાબત.

પરિપત્ર-૩૬૬