પરિપત્ર-૩૭૦ : NAMO e-TAB ટેબલેટના ઓન ધ સ્પોટ રજીસ્ટ્રેશન અને વિતરણના જીલ્લા કક્ષાના કેમ્પ બાબત.

પરિપત્ર-૩૭૦