પરિપત્ર-૩૭૫ : NAMO e-TAB ટેબલેટના ઓન ધ સ્પોટ રજીસ્ટ્રેશન અને વિતરણના જીલ્લા કક્ષાના કેમ્પની તારીખ વધારવા બાબત.

પરિપત્ર-3૭૫