પરિપત્ર-૩૭૭ : શ્રી ગોવિંદ ગુરૂ યુનિવર્સિટી એન.એસ.એસ. વિભાગના કૉ-ઓર્ડીનેટરની નિયુક્તિ બાબત.

પરિપત્ર-૩૭૭