પરિપત્ર-૩૮૦: પોસ્ટ બેઝીક બી.એસસી. નર્સિંગ અભ્યાસક્રમ પ્રથમ વર્ષ પરીક્ષા કેન્દ્ર બાબત.

પરિપત્ર-૩૮૦