પરિપત્ર-૩૮૧ : બી.એચ.એમ.એસ., બી.એસસસી. નર્સિંગ, અને પોસ્ટ બેઝીક બી.એસસસી. નર્સિંગ અભ્યાસક્રમની પરીક્ષાઓમાં સી.સી.ટી.વી. કેમેરા બાબત.

પરિપત્ર-૩૮૧