પરિપત્ર-૩૮૪ : સેમેસ્ટર-૧ અને સેમેસ્ટર-૩ ની પરીક્ષા શરૂ થવાની સંભવિત તારીખ બાબત.

પરિપત્ર-૩૮૪