પરિપત્ર-૩૮૬ : “એડવેન્ચર સ્પોર્ટ્સ અને સ્પોર્ટ્સ જર્નાલીઝમ” વિષય પર એક દિવસીય કાર્યશિબિર બાબત.

પરિપત્ર-૩૮૬