પરિપત્ર-૩૯૫: કેમ્પસ એમ્બેસેડર દ્વારા કરેલ કામગીરીની માહિતી પૂરી પાડવા બાબત.

પરિપત્ર-૩૯૫