પરિપત્ર-૩૯૬: NSS ના કાર્યક્રમો દરમિયાન ઈલેકશન કમીશનનું સૂચનાઓનું પાલન કરવા બાબત.

પરિપત્ર-૩૯૬