પરિપત્ર: ૩૯0 ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં એનરોલ થયેલ વિધાર્થીઓના સેમેસ્ટર ૩ના પરીક્ષાના આવેદન પત્ર બાબત

પરિપત્ર: ૩૯0 ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં એનરોલ થયેલ વિધાર્થીઓના સેમેસ્ટર ૩ના પરીક્ષાના આવેદન પત્ર બાબત