પરિપત્ર-૪૧૨: બી. એડ્ સેમેસ્ટર ૩ પરીક્ષાની હોલટીકીટ ડાઉનલોડ કરવા બાબત

બી. એડ્ સેમેસ્ટર ૩ પરીક્ષાની હોલટીકીટ ડાઉનલોડ કરવા બાબત