પરિપત્ર-૪૨૧ : બી.એચ.એમ.એસ., બી.એસસી. નર્સિંગ, પી.બી.બી.એસસી. નર્સિંગ, બી.પી.ટી., બી.ઓપ્ટોમેટ્રી, બી.આર્ક. ના એનરોલમેન્ટ બાબત.

પરિપત્ર-૪૨૧