પરિપત્ર-૪૨૬ : ડિસેમ્બર-૨૦૧૭ માં આયોજિત સેમેસ્ટર-૧ ની પરીક્ષાના સબસેન્ટર બાબત.

પરિપત્ર-૪૨૬