પરિપત્ર-૪૩૦: બી.એચ.એમ.એસ., બી.એસસી. નર્સિંગ, પોસ્ટ બેઝીક બી.એસસી. નર્સિંગ, બી.ઓપ્ટોમેટ્રી, બી.પી.ટી. અને બી.આર્ક. ના એનરોલમેન્ટ ની સમયમર્યાદા બાબત.

પરિપત્ર-૪૩૦