પરિપત્ર-૪૪૨ : સેમેસ્ટર-૩ ના ઇન્ટરનલ માર્કની ઓનલાઈન એન્ટ્રીની તારીખ વધારવા બાબત.

પરિપત્ર-૪૪૨