પરિપત્ર-૪૪૮ : સેમેસ્ટર-૧ અને સેમેસ્ટર-૩ ના ઇન્ટરનલ માર્કની એન્ટ્રીની તારીખ વધારવા બાબત.

પરિપત્ર-૪૪૮