પરિપત્ર-૫૦૯: પ્રથમ વર્ષ બી.એસસી. નર્સિંગ પુરક પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્ર બાબત.

પરિપત્ર-૫૦૯