પરિપત્ર: ૫૧૦: પ્રથમ વર્ષ પોસ્ટ બેઝીક બી.એસસી. નર્સિંગ પુરક પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્ર બાબત

પરિપત્ર-૫૧૦