પરિપત્ર-૫૧૧: પ્રથમ વર્ષ માસ્ટર ઓફ ફિઝીયોથેરાપી પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્ર બાબત.

પરિપત્ર-૫૧૧