પરિપત્ર-૫૧૪ : શૈક્ષણિક વર્ષ :૨૦૧૭-૧૯ એમ.એડ્. અભ્યાસક્રમના લઘુશોધ નિબંધ બાબત.

પરિપત્ર-૫૧૪