પરિપત્ર-૫૧૫ : શ્રી પરશુરામ જયંતિની જાહેર રજા નિમિત્તે પરીક્ષાની તારીખોમાં ફેરફાર બાબત.

પરિપત્ર-૫૧૫