પરિપત્ર-૫૨૦: બી.એડ. અને એમ.એસ.ડબલ્યુ. સેમેસ્ટર-૪ના પરીક્ષા કેન્દ્રમાં ફેરફાર બાબત.

પરિપત્ર-૫૨૦