પરિપત્ર-૫૨૩: બી.પી.ટી. અને બી.આર્ક. સેમેસ્ટર- ૧ અને ૩ ના ઇન્ટરનલ માર્કસની ઓનલાઈન એન્ટ્રી કરવા બાબત.

પરિપત્ર-૫૨૩