પરિપત્ર-૫૨૫:મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટિસ તાલીમ યોજના હેઠળ ઉમેદવારોને એપ્રેન્ટિસ તાલીમ હેઠળ આવરી લેવા બાબત.

પરિપત્ર-૫૨૫