પરિપત્ર-૫૨૬ : એલએલ.બી., બી.એડ્., બી.એસ.ડબ્લ્યુ., બી.સી.એ., એમ.એડ્. તથા એમ.એસ.ડબ્લ્યુ. અભ્યાસક્રમના ઇન્ટરનલ માર્કની એન્ટ્રી બાબત.

પરિપત્ર-૫૨૬