પરિપત્ર-૫૩૦ : બી.એ., બી.કોમ., બી.એસસી., એમ.એ., એમ.કોમ. એમ.એસસી.સેમેસ્ટર-૨ અને સેમેસ્ટર-૪ ના ઇન્ટર્નલ માર્ક બાબત.

પરિપત્ર-૫૩૦