પરિપત્ર-૫૩૮: બી.સી.એ. પ્રથમ સેમેસ્ટર એડમિશનના નિયમો બાબત.

538 BCA