પરિપત્ર-૫૩૯: બી.એસ.ડબ્લ્યુ. પ્રથમ સેમેસ્ટર એડમિશનના નિયમો બાબત.

539 BSW