પરિપત્ર-૫૪૫ : “Department of Gujarati Literature & Tribal Folk Literature” ની આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યા માટેની OMR બેઝ પરીક્ષા બાબત.

પરિપત્ર-૫૪૫