પરિપત્ર-૫૪૬ : “Department of English & Comparative Literature Studies” ની આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યા માટેની OMR બેઝ પરીક્ષા બાબત.

પરિપત્ર-૫૪૬