પરિપત્ર-૫૪૭ : “Department of Physics” ની આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યા માટેની OMR બેઝ પરીક્ષા બાબત.

પરિપત્ર-૫૪૭